• 24.10.2023 03:22:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Sigorta ve Eksper Birimi

Sorumlusu: Atakan UZEL

Telefon : 0282 2612171 / 109 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kimler Sigortacılık Faaliyetinde Bulunabilir ?

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği;

14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan şahıslar; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler sigortacılık faaliyetinde bulunabilirler.

Segem Nedir? Ne Amaçlar ? Nasıl Alabilirim ?

Sigortacılık Eğitim Merkezi, sigorta sektörüne yönelik mesleki nitelik taşıyan eğitim ve sınav organizasyonlarının tek bir çatı altında yürütülmesi amacıyla kurulan segem 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 19 uncu maddesiyle zorunlu kılınan sigorta acenteleri teknik personel eğitimi yapar. Bu amaçla, Teknik personellik şartlarına haiz kişiler tarihi ve programı Müsteşarlıkça üç ay önceden duyurularak ve en az üç yılda bir beş iş gününü geçmemek üzere verilecek temel sigortacılık eğitimine tabi tutulur ve eğitimi takiben yalnızca eğitim konularını kapsayan sınav yapmaya yetkilidir. Eğitimi tamamlayan şahıslar sertifika almaya hak kazanır.

Eğitimi süresi içerisinde eğitim almamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitimi tamamlanıncaya kadar durdurulur.

Eğitim programı ve başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Sigortacılık Eğitim Merkezi internet sayfasında (www.segem.org.tr) ayrıca yayımlanır.

Sigorta Şirketine(Ltd/Aş) Kimler Müdür Olabilir ?

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; 14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan şahıslar ve en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler sigorta şirketlerinde müdür olarak görev yapabilirler.

Teknik Personel Kimdir ? Bir Teknik Personel Acentelik Açabilir Mi ?

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; En az lise veya dengi okul mezunu, sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinden en az iki yıl mesleki deneyim kazanmış olan kişiler ve 2 yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan veya dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya 14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan kişiler teknik personel olarak görev yapabilir.

Ancak ;14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde adına vaya tüzel kişilik bünyesinde müdür olarak görev yapan şahıslar; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler şahısları adına veya tüzel kişilik tesis etmek suretiyle acentelik faaliyetinde bulunabilirler.

Bir Sigorta Firmasında Aranan Asgari Fiziki Şartlar Nelerdir ?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendine istinaden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından alınan Karar uyarınca, Bir sigorta acentesi merkezi veya şubesinin;

-Müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve bu mekânda münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülüyor olması,

-Kullandığı telefon ve internet bağlantı hizmetine ilişkin faturalarının sigorta acentesi veya şube ise şube müdürü adına kayıtlı bulunması

-En az birer adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının bulunuyor olması,

İnternet bağlantısı bulunması ve sigortacılık işlemleri için Statik IP kullanılması zorunludu


Bir Sigorta Firmasında Birden Fazla Acente Görev Yapabilir Mi ?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 2008/38 sayılı genelgesine istinaden;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan “sigorta acenteliği faaliyetinin yürütüleceği mekanın sahip olması gereken fiziki şartlar” duyurusu çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, birden fazla sigorta acentesinin aynı mekan da faaliyet göstermesi mümkün değildir. Ancak, en az %51 hissesi aynı şahsa veya bu şahsın birinci derecede akrabalarına ait olan acenteliklerin aynı mekanda faaliyet göstermesi mümkündür.

Bir Sigorta Firmasında Birden Fazla Ticari Faaliyet Yürütülebilir Mi ?

a)Gerçek veya tüzel kişi yetkili acentelerin başka faaliyet yasağı yalnızca acentelik faaliyeti yürüten ticari işletmeleri ile sınırlıdır.

b)Gerçek kişi acenteler ile tüzel kişi acentelerin ortak veya yetkilileri, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetmelik Ek:1’de yer alan taahhütnamede belirtilenler dışında, ayrı bir ticari işletme kurarak başka bir fiziki mekanda faaliyet gösterebilirler veya bir başka şirkette ortak veya yetkili olabilirler.


Bir Sigorta Acentesi Farklı Acentelerde Hangi Statüde Görev Yapabilir ?

Levhaya kayıtlı şahıs acenteleri ve tüzel sigorta acente müdürleri asgari %1 ortaklık oranı ile başka bir tüzel sigorta acentesinde müdür statüsünde veya (teknik personel olmaksızın) ortak statüsünde görev yapabilirler.


Levhaya Kayıtlı Bir Acente Nasıl Şube Olabilir ?

Levhaya kayıtlı bir acente Ticaret Sicil Memurluğu’ n dan iş terkin tescilini yaptırarak (sigortacılık kanunu 23.maddesi 6.fıkrası uyarınca levhaya yeniden kayıt hakkı saklı bulunmak suretiyle) bir başka acente şubesinde veya merkezinde teknik personel statüsünde görev yapabilir.

 

Şubede Kimler Görev Yapabilir ?

Asgari teknik personel vasfına sahip herkes sigorta firmasının şubesinde teknik personel olarak veya şirket ise şube müdürü unvanı altında yine teknik personel statüsünde görev yapabilir.


Hangi Şartlarda Levhaya Kaydım Askıya Alınır ?

Başvuru sahibi levhaya kaydının gerçekleşmesinden sonra yine altı ay içerisinde bir sigorta şirketinden acentelik almak ve levha kaydına acenteliğini eklemesi gerekir. Aksi taktirde levha kaydı askıya alınır.

 

Sistemde Levhaya Kayıt Talebim Ne Aşamada ?

Acenteler TOBB’ nin linki aşağıda belirtilen acente ön başvuru kayıt sorgulama ekranından levhaya kayıt talebini kontrol edebilirler.

http://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/Tuzel-Acente-On-Basvuru-Kayit-Sorgulama-Ekrani.aspx


Yıllık Levha Aidat Ücreti Ne Kadardır ? Ödemeyi Nereden Ve Nasıl Yapabilirim ?

Acenteler ve eksperler, yıllık levha kayıt aidat miktarını aşağıda linki verilen adresten sorgulayıp ödemesini yapabilirler

http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/eos.aspx

 

Sigorta Firmalarında Yapılan Değişiklikler Ne Kadar Süre İçerisinde Bildirilmesi Gerekir?

14/04/2008 Tarihli Sigorta Acenteleri Yönetmeliği gereği; Acenteler, bu Yönetmelikte aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya; sigorta şirketleri ise, acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri, değişikliği takiben en geç üç iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirir.

 

Adres Değişikliğinde Ne Yapmalıyım ?

Yapılan adres değişikliğinin Ticaret Sicil Memurluğu’ nca tescilini müteakip asgari fiziki şart denetiminin yapılarak levhaya kaydedilir.

 

Ip Değişikliğinde Ne Yapmalıyım ?

Güncel unvan ve statik IP gösterir internet servis sağlayıcıdan alınan onaylı evrak ile odamıza başvurulur.

 

Ön Başvuru Red Gerekçeleri Nelerdir?

a) Gerçek ve tüzel kişi acenteler, iflas ve konkordatoya ilişkin belgeyi başvuru esnasında Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'na teslim edecektir. Bunlar arasından, iflas etmiş veya konkordato ilan etmiş olanlar ile belge getirmeyen veya beyanda bulunmayanların başvuruları,

b) Ortakları, yetkilileri ve teknik personeli arasında Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ile geçici 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen suçlardan hüküm giymiş ve ya ceza almış kişilerin bulunduğu başvurular,

(5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun yürürlüğe girmesinden önce taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezasına yahut cezası ne olursa olsun basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya devlet sırlarına açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunanlar sigorta şirketlerinde veya reasürans şirketlerinde kurucu olamaz, sigorta acenteliği, brokerlik ve sigorta eksperliği yapamaz ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilerde ortak olamaz ve çalışamaz. )

c)İlgili mevzuat çerçevesinde TOBB tarafından belirlenen ve ilgili web sayfasında ilan edilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeyenlerin başvuruları, odamızca reddedilecektir.


Sigortacılık Faaliyetinde Bulunmak İçin Asgari Sermaye Miktarı Ne Kadardır?

(Tüzel kişi acenteler için asgari sermaye miktarı türüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 25.000.- TL dir. Gerçek Kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları bu miktarın altında olamaz. Bu tutar acentelere aracılık edilen yıllık pirim tutarının %4’ünden aşağı olamaz)

 

Sigorta Firmalarında Ortak, Yetkili Ve Yönetici Kavramları Ne Anlam İfade Etmektedir?

1-Ortaklar dışındaki personel için kadrolu olmak şartı aranacaktır.

2-Anonim Şirketlerde “Yetkililer” tanımı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri veya denetçiler ile imzaya yetkili kişileri kapsamakta olup, yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklar bu kapsama girmemektedir.

3-“Yöneticiler” tanımı ile, Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanlar kastedilmektedir.

 

SİGORTA EKSPERLERİ 

 *TÜM SİGORTA EKSPERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1.     VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ (Asıl)

2.     İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ) (Asıl)

3.     ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (Asıl)

4.     İFLAS KONKORDATO BELGESİ (Asıl)

5.     VESİKALIK FOTOĞRAF (jpec 94*128 USB veya CD ile)

6.     VESİKALIK FOTOĞRAF (10 Adet)

7.     EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ

8.     TAAHHÜTNAME  (EK-2) Asıl ve Islak İmzalı

9.     BİLGİ FORMU (EK-3) Asıl ve Islak İmzalı

10.   (YABANCI DİL BİLİNİYORSA) YABACI DİL BELGESİ

11.   HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN VERİLEN RUHSATNAME SURETİ

12.   TELEFON / E-POSTA VB. BİLGİLER İÇİN BEYAN

 

GERÇEK KİŞİ SİGORTA EKSPERLİK FİRMASI İÇİN İSTENEN BELGELER:

1.     VERGİ LEVHASI SURETİ

2.     ADRES, TELEFON, FAKS VE E-POSTA BEYANI

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA EKSPERLİK FİRMASI İÇİN İSTENEN BELGELER:

1.     TİCARET SİCİL GAZETESİ

2.     ŞİRKET ANA SÖZLEŞME SURETİ

3.     TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ

4.     VERGİ LEVHASI SURETİ

5.     İFLAS KONKORDATO BELGESİ (Asıl)

6.     TAAHHÜTNAME  (EK-2) Asıl ve Islak İmzalı

7.     BİLGİ FORMU (EK-3) Asıl ve Islak İmzalı

8.     TELEFON / E-POSTA VB. BİLGİLER İÇİN BEYAN

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA EKSPERLİK FİRMASI ŞUBELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1.     TİCARET SİCİL GAZETESİ

2.     TELEFON / E-POSTA VB. BİLGİLER İÇİN BEYAN

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA EKSPERLİK FİRMASI EKSPER OLMAYAN ORTAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER:

1.     VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ (Asıl)

2.     ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (Asıl)

3.     İFLAS KONKORDATO BELGESİ (Asıl)

4.     TİCARET SİCİL GAZETESİ (ORTAKLIK ORANI, ORTAKLIĞA BAŞLAMA TARİHİNİ İÇERİR)

5.     TAAHHÜTNAME (EK-2) Asıl ve Islak İmzalı

6.     BİLGİ FORMU (EK-3) Asıl ve Islak İmzalı

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA EKSPERLİK FİRMASI TÜZEL ORTAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER:

1.     TİCARET SİCİL GAZETESİ (ORTAKLIK ORANI, ORTAKLIĞA BAŞLAMA TARİHİNİ İÇERİR)

2.     İFLAS KONKORDATO BELGESİ (Asıl)

3.     TAAHHÜTNAME (EK-2) Asıl ve Islak İmzalı

4.     BİLGİ FORMU  (EK-3)  Asıl ve Islak İmzalı

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA EKSPERLİK FİRMASINDA GÖREVLİ TÜM EKSPERLER İÇİN İSTENEN BELGELER 

1.     GÖREVİ VE GÖREV YERİNİ İÇERİR BEYAN

2.     ÇALIŞAN İSE İŞE BAŞLANGIÇ TARİHİNİ BELİRTİR BEYAN             

3.     ORTAK İSE TİCARET SİCİL GAZETESİ (ORTAKLIK ORANI, ORTAKLIĞA BAŞLAMA TARİHİNİ İÇERİR)

 

* TÜM BELGE, FOTOĞRAF VE BEYANLARIN DÜZENLENİŞ TARİHİ 6 AYDAN ESKİ OLMAMALIDIR.