USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Ticaret Sicili


Sorumlusu: Serap Yarapsan
Telefon : 0282 2612171 / 113


Ticaret Sicil Memurluğunun İş ve Hizmetleri

Bakanlar Kurulu’nun 2.2.1957 tarih, 8604 sayılı Kararı ile Yürürlüğe konulmuş olan ve 98-11548 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilmiş ve 28.8.1998 tarih 23447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Ticaret Sicil Tüzüğü uyarınca
A) Kuruluş Sicil Memurluğunun İş çevresi:

*Madde 1 - Ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası bulunan yerlerde bir ticaret sicili memurluğu kurulur. Oda olmayan veya yeterli teşkilatı bulunmayan odaların olduğu yerlerde ticaret sicili işleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca tespit edilecek o il dahilindeki yeterli teşkilata sahip odalardan birinin ticaret sicili memurluğu tarafından yürütülür. An­cak, birden fazla il ya da ilçenin ticaret sicili işlemlerinin yürütüldüğü odalarda her ilçenin sicili ayrı tutulur. Büyükşehir statüsünü kazanmış illerin metropol ilçeleri için ayrı sicil tutulmaz.

Ticaret sicili memurluğu kurulmasını talep eden odaların yeterli teşkilata sahip bulunup bulunmadıkları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca yaptırılan inceleme sonucuna göre tespit edilir. İncelemede, odanın üye sayısı, gelir durumu, odada çalışan personelin sayı ve nitelik yönünden yeterlilikleri, odanın kurulu bulunduğu il ya da ilçenin çevresindeki ticaret sicili memurluklarına olan uzaklığı ile yerel yönetim ve yargı birimlerinin kurulu olup olmadığı dikkate alınır.

Ticaret sicili memurluklarının görev alanı odaların kuruldukları il ya da ilçe ile sınırlıdır. Ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ticaret sicili memurluklarının görev alanlarını oda olmayan ya da olup da yeterli teşkilatı olmayan il ve ilçeleri de içine alacak biçimde genişletebilir.

B) Teşkilat:

*Madde 2 - Ticaret sicilinin yönetimi, ilgili oda yönetim kurulunun teklifi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşü ve oda meclisinin onayı ile atanan bir sicil memuruna aittir. Sicil memurluğunun iş hacmine göre, aynı usulle yeteri kadar yardımcı görevlendirilir.

Yardımcılar arasındaki iş bölümü, memurluğun iş yoğunluğu dikkate alınarak ticaret sicili memuru tarafından yapılır. Ticaret sicil memurluğundaki imzaya yetkili personelin imza sirküleri Bakanlığa gönderilir. Ticaret sicili memuru işlerin aksamaması için gereken tedbirleri alır.

Herhangi bir nedenle memur veya yardımcılarından hiçbirisinin bulunmaması halinde oda meclisinin kararıyla bu görevi yürütebilecek niteliklere sahip oda personelinden biri vekaleten görevlendirilerek durum yazılı olarak derhal bakanlığa bildirilir. Ancak, vekalet görevi altı aydan fazla devam edemez. Bu süre içinde ticaret sicili memuru ve/veya yardımcıları ise I inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Ticaret sicili memuru ile yardımcılarının görevlerinden alınmalarında da atanmalarındaki yöntem uygulanır.
Ticaret sicili memurluğunca tescil faaliyetlerinin sürdürülmesi sırasında ihtiyaç duyulacak gerekli diğer personel ile malzeme ve demirbaşlar oda yönetimince sağlanır.

C) Sicil Memurlarının Ehliyet Şartları:

*Madde 3 - Ticaret Sicili memur ve yardımcıları, ilgili ticaret ve sanayi odası veya ticaret odasının yapacağı sınav sonucu başarılı olanlar arasından seçilir. Sınava katılanlarda aranacak genel ve özel şartlar ile sınavın şekli ve sınavla ilgili diğer esaslar hakkında Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İllerde görevlendirilecek ticaret sicili memurlarının tercihen hukuk fakültesi mezunu, bulunamadığı takdirde siyasal bilgiler, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya aynı nitelikte en az 4 yıllık eğitim veren yüksek okul mezun­ları arasından; ilçelerde görevlendirilecek ticaret sicili memurlarının ise, en az lise ve dengi okul mezunları arasından seçilmeleri esastır. Yardımcılar için de aynı nitelikler aranır.


Ç) Nezaret ve Murakabe:

Madde 4 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ticaret sicili memurluklarının faaliyetlerini her zaman denetlemeye ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. Memurluklar, Bakanlıkça alınması istenen tedbir ve talimatlara uymakla yükümlüdür.

Bakanlık sözü edilen denetimi Bakanlık müfettişlerine veya kontrolörlere yaptırır. Ancak, Bakanlık gerektiğinde 5590 sayılı Kanunun 80 ve 81 inci maddeleri kapsamında olmayan ön araştırma niteliğindeki işleri Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğünde ve İl sana­yi ve ticaret müdürlüklerinde görevli personele de yaptırabilir.

D) Sicilde Çalışanların Tâbi Olacağı Hükümler:

Madde 5 - Ticaret sicili memurluklarında görevli sicil memuru ve yardımcıları ile diğer personelin özlük işlemlerinde oda çalışanlarının tâbi olduğu mevzuat uygulanır. Ticaret sicili memuru ve yardımcıları ile diğer personel, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Devlet memuru gibi cezalandırılırlar ve bunlara karşı işlenmiş suçlar Devlet memurlarına karşı işlenmiş sayılır.

E) Sicil Memurunun Murakabe Salâhiyeti:

Madde 6 - Sicil memur yardımcıları ile memurlukta çalışan diğer personelin birinci sicil amiri ticaret sicili memuru, ikinci sicil amiri oda genel sekreteridir. Ticaret sicili memurun birinci sicil amiri oda genel sekreteri, ikinci sicil amiri oda yönetim kurulu başkanıdır.

F) Sicil Memurunun Vereceği Teminat:

Madde 7 - (28 Ağustos 1998 tarih ve 23447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Ticaret Sicili Nizamnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzükün” 25 nci maddesinin (b) bendi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

G) Teminata Müteallik Hususlar Hakkında Talimatname:

Madde 8 - (28 Ağustos 1998 tarih ve 23447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ' "Ticaret Sicili Nizamnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzük'ün 25 nci maddesinin (b) bendi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

H) Sicil Muamelelerinin Tâbi Olduğu Hükümler:

Madde 9 - Ticaret Siciline ait bütün muamele ve işler ve hususuyla tescil, tâdil ve terkinler Türk Ticaret Kanunu ile diğer kanunlar ve bu tüzük hükümlerine göre yapılır. Tescil, bir vakıanın sicile geçirilmesi; tâdil, sicile yazılmış bir vakıadaki değişiklik dolayısıyla sicildeki kayıtların değiştirilmesi ve düzeltilmesi; terkin ise sicile yazılmış olan vakıanın ortadan kalkması veya sona ermesi sebebiyle ona ait kayıtların silinmesidir. Ticaret sicili memurunun vereceği tescil, tadil ve terkinle ilgili kararlara karşı tebliğden itibaren sekiz gün içinde sicilin bulunduğu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe ile itiraz edilebilir.

1) Sicildeki Kayıtların Eksiksiz Olusu ve Düzeltmeler:

Madde 10 - Kayıtlar, itinalı ve okunaklı olarak yazılır. Satırlar arasına yazı yazmak veyahut kimyevi veya mihanikî vasıtalarla düzeltmeler yapmak yasaktır.

Dikkatsizlikten doğan yanlışlıklar, yanlış sözlerin okunabilecek tarzda ve tek çizgi ile çizilmesi ve doğru olan şeklin aynı satırlar hizasından başlayarak ticaret sicili esas defterinin 11 inci sütununa yazılması yoluyla düzeltilir. Düzeltmeler sicil memurunun imzasıyla tasdik edilir.

Sicile kayıt düşürüldükten sonra anlaşılan yanlışlar yeni bir kayıt tesisi yoluyla düzeltilir ve 11 inci sütuna yazılacak bir yazı ile yeni kayda atıf yapılır. Yanlış olarak bir kırmızı çizgi çizilmiş olması halinde bunun üzeri ufak siyah çizgilerle amudî olarak çizilerek, yanlış olarak siyah çizgi çizilmiş olması halinde de aynı şekilde kırmızı çizgiler çizilerek hatalı çizgiler hükümsüz hale getirilir ve 11 inci sütuna bu düzeltme yazılır.

İ) Aleniyat

Madde 11 - Herkes ticaret sicilindeki yazıları ve tescil muamelelerinin dayandığı dilekçe, beyanname, senet, vesikalar ve ilanların yayınlandığı gazeteler gibi dairede saklanan bütün vesikaları inceleyebileceği gibi, bunların tasdikli örneklerini de isteyebilir. (T. Ticaret K. 37 fıkra:2)

Bir vakıanın sicilde kaydı bulunup bulunmadığını gösteren tasdiknameler dahi istenebilir.

J) Harç Mükellefiyeti:

*Madde 12 - Sicil memurundan harca tabi herhangi bir istekte bulunan yahut bir örnek isteyen kimse kanuni harç ödemedikçe isteği üzerinde hiç bir muamele yapılamaz. Re'sen yapılan tescil, tadil ve terkinler harç alınmaksızın da yapılır. Ancak, bu işleme ait harç 492 sayılı Harçlar Kanununun 126 ncı maddesi hükmüne göre tahsili için ilgili mal müdürlüğüne bildirilir.

Harcın tamamiyle ödenmemiş olmasına rağmen harca bağlı muameleyi yapmış veya örneği vermiş olan sicil memuru, harcdan mükellef ile beraber müteselsil olarak mesul tu­tulur (Harçlar Kanunu 118)

Türk Ticaret Kanununun 26 ıncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca odaya aktarılan gelir, ticaret sicili hizmetlerinin geliştirilmesi ile ticaret sicil memurluklarının kendi bünyesi içinde ve ülke çapında geliştirilmesi ticaret sicil memurlukları ile bunların ilgili bulundukları kurum ve kuruluşlar arasındaki sürekli bilgi akışının sağlanması amacıyla yapılacak yatırım ve harcamalarda kullanılır.

--------------------------------------------------------------------------------
* 29/7/1998 tarih ve 98/11548 sayılı karar no değişen madde.
* 29/7/1998 tarih ve 98/11548 sayılı karar ile değişen madde.
* 29/7/1998 tarih ve 98/11548 sayılı karar ile değişen madde

Ticaret Sicili İşlemlerinin Tabi Olduğu Hükümler
Ticaret Siciline ait bütün işlem ve işler özellikle tescil, değişiklik ve kayıt silmeler Türk Ticaret Kanunu ile diğer kanunlar ve Ticaret Sicili Tüzüğühükümlerine göre yapılır.

Herhangi bir olayın tescil edilebilmesi için bu hususun Kanun veya Ticaret Sicili Tüzüğü'nde yer almış olması zorunludur.( TST.9_12_27 )
Tescil Koşulları, İlgililer, Talebin Şekli, Süresi, Değişiklikler 

TESCİL : Bir vakıanın (olayın) sicile geçirilmesi
TADİL (DEĞİŞİKLİK) : Sicile yazılmış bir vakıadaki değişiklik dolayısıyla sicildeki kayıtların değiştirilmesi ve düzeltilmesi.
TERKİN (KAYIT SİLME ) : Sicile yazılmış bir vakıanın ortadan kalkması veya sona ermesi nedeniyle ona ait kayıtların silinmesidir.
TESCİLİN KOŞULLARI : Tescil talep üzerine yapılır.Tescil talebi ilgililer veya mümessilleri veya hukuki halefleri tarafından dilekçe ile kanunda aksine hüküm olmadıkça 15 günlük süre içerisinde yapılması gerekmektedir.
İLGİLİLER : Tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi, tüzel kişi olması halinde yetkili organ veya yetkili temsilcileridir.

Bir hususun tescilini istemeye birden fazla yetkili olduğu zaman kanunda aksine hüküm olmadıkça bunlardan birinin isteği yeterli sayılır.
Sicil Memurunun İnceleme Mükellefiyeti ve Reddi İtiraz
Sicil memurunun inceleme mükellefiyeti : Sicil memuru tescil için gerekli yasal koşulların var olup olmadığını incelemekle yükümlüdür.
Tescil için kanun ve Ticaret Sicili Tüzüğü'nde öngörülen koşulların yerine getirilip getirilmediğini araştırır.
Tescili istenen olayların 3. kişilerde yanlış düşünce uyandırıp uyandırmayacağını, gerçeğe, kamu düzenine, kanunun emredici hükümlerine uygunluğunu araştırmakla mükelleftir. ( TK . 34 ) ( TST 28. 29. 30 )

Tescil isteğinin reddi : Sicil memurunun yaptığı inceleme sonucunda kanun veya ticaret sicili tüzüğünün tescil için aradığı koşullara uygun olmadığının veya koşullardan bazılarının eksik olduğunun saptanması ve verilen süreye uygun duruma getirilmemesi, eksiklerin tamamlanmaması halinde tescil isteği red olunur.

Tescil isteğinin reddine ilişkin karar dilekçeyi veren ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. Bu kararın imza karşılığında sicil dairesinde elden verilmesi de tebliğ hükmündedir.( TK. 34. 36 ) (TST. 28. 29. 30 )

Sicil memurunun kararına itiraz : İlgililer sicil memurunun vereceği tescil, değişiklik ve kayıt silme ile ilgili kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde Ticaret Sicilinin bulunduğu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edebilirler.

Mahkemenin vereceği kararlar aleyhine ilgililer ve sicil memuru tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde HMUK hükümlerince temyiz edebilirler.( TK 35. 36 ) (TST. 9. 30)
Değişiklikler : Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her tür değişikliğin tescili zorunludur. ( T.K. 29 . 30 . 31 . 32 . 33 ) (TST. 21 . 24 . 31 . 32 )

Ticari İşletme, Ticari İşletmenin Unsurları, Şube
Ticari İşletme :Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletme sayılır.Ticari işletme Türk Ticaret Kanunu'nun 11,12,13. maddeleriyle, Ticaret Sicili tüzüğünün 14. maddesinde tanımlanmıştır.
Ticari İşletmenin Unsurları : Bir gelir sağlamayı hedef tutmayan veya sürekli faaliyetlerle, ticaret kanununun 17. maddesinde tanımı yapılan, esnaf sınırlarını aşmayan faaliyetler ticari işletme sayılmaz.
Ticaret Sicili tüzüğünün 14. maddesine gÖre ticari işletmenin genel unsurları gelir sağlanmanın amaç edinilmesi, süreklilik ve esnaf faaliyetinin sınırlarının aşılmış olmasıdır.
Ticaret sicili tüzüğünün 15. maddesi gereğince Bakanlar kurulınca Türk Ticaret Kanunu'nun 1463. maddesinin 2. fıkrasına dayanılarak çıkarılan kararnamede yer alan limitleri aşmayan ticari işletmelerin tescili zorunlu değildir.
Ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletme sayılır. Nelerin ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer müesseseler olduğu Türk Ticaret Kanunu 'nun 12. ve 13. maddelerinde gÖsterilmişir.

Şube : Ticaret Kanunu şubeyi tanmlamıştır. Şubenin tanımını yapan 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu'nun 9. maddesinin 3. Fıkrasına göre, bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi olmadığı halde tek başına ticari muamele yapan yerler şubedir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 42. maddesinin 3. ve 4. fıkrası gereğince merkezi Türkiye'de bulunan işletmelerin şubeleriyle merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki şubelerin bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilanı zorunludur.( TK. 42 , 50 ) ( TST. 52, 53, 54, 55 )

Tacir, Gerçek Kişi Tacir, Tacir - Esnaf Ayırımı, Tüzel Kişi Tacir
Gerçek kişi tacir: Türk Ticaret Kanunu’nun 14.maddesine göre bir ticari işletmeyi kısmen bile olsa kendi adına işleten kimse tacir sayılmaktadır.
Bu tanım gereğince gerçek kişilerin tacir niteliğini kazanabilmesi için bir ticari işletmenin var olması, bu ticari işletmenin işletilmesi, ticari işletmenin kısmende olsa kendisi adına işletmesidir.

Tacir esnaf ayrımı:507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu’nun 2. ve Değişik 6. Maddeleriyle 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 12 ve 17. maddelerinin uygulanması bakımından, Esnaf ve Küçük Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayicinin ayrımına ilişkin esaslar, Esnaf veKüçük Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi belirleme Koordinasyon Kurulu’nun 14/01/1985 tarihli ve 5 sayılı kararına istinaden Bakanlar kurulunca Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu karara göre Koordinasyon Kurulunca tespit ve yayımlanacak esnaf ve küçük sanatkar kollarına dahil olan ve gelir vergisinden muaf olanlarla, kazançları götürü usulde vergilendirilenler, işletme hesabına göre defter tutanlardan iktisadi faaliyetleri nakdi sermayelerinden ziyade bedeni çalışmalarına dayanan ve kazançları ancak geçimlerini sağlamaya yetecek derecede az olan ve Vergi Usul Kanunu’nun 177. maddesinin 1.Fıkrasının 1 ve 3 numaralı bendlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, 2 numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını aşmayanlar Esnaf ve Küçük Sanatkar.

Vergi Usul Kanunu’na istinaden 1. sınıf tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan ve 1. maddede belirtilenlerin dışında kalanlar Tacir ve Sanayici sayılmaktadır. Diğer bir anlatımla, gerçek usulde vergilendirilenlerden Vergi Usul Kanunu gereğince 1. sınıf tacir sayılan, bilanço esasına göre defter tutanlarla işletme esasına göre defter tutanlardan Vergi Usul Kanunu’nun 177. maddesinin birinci fıkrasının 1 ve 3 numaralı bendlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, 2 numaralı bendindeki yazılı limitin tamamını aşanlar TACİR sayılmaktadır.

Ticaret Ünvanı, Gerçek Kişilerde, Ticaret Şirketlerinde, Diğer Tüzel Kişi Ve Donatma İştiraki İle Şubelerde Ticaret Ünvanı

TİCARET ÜNVANI : Her tacir ticari işletmeyle ilgili işlemlerini ticaret ünvanıyla yapmaya, işletmesiyle ilgili senet ve evrakı bu ünvanla imzalamaya zorunludur.Tescil edilen ticaret ünvanının ticari işletmenin giriş cephesin herkes tarafından kolayca görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılması zorunludur.( TK. 41 )

GERÇEK KİŞİLERİN TİCARET ÜNVANI : Gerçek kişi tacirlerin ünvanı onların ad ve soyadlarından meydana gelir.Ad ve soyad kısaltılmaksızın bütün harfleriyle yazılır.Ad ve soyadına uygun ekler yapılabilir.
Ticaret ünvanına onu aynı sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş olan ünvanlardan açıkça ayırmaya yarayan eklerin yapılması zorunludur.
Ad ve soyadına eklenen sözler ticaret ünvanının unsurlarındandır.
(TK. 43 ) (TST. 17 )

TİCARET ÜNVANI EKLERİNİN KOŞULLARI : Bir tacirin ünvanını meydana getirmek üzere ad ve soyadına yapacağı ilavelerin tacirlerin kimliği veya işletmenin genişliği ve ehemmiyeti veya mali durumu hakkında üçüncü kişilerle yalnış bir kanı ouşmasına yer verebilecek şekilde veya gerçeğe yahut kamu düzenine aykırı olmaması zorunludur.

Yapılacak eklerin işletmenin gerçek durumunu gösteren veya ünvanda anılan kimsenin gerçek kimliğini belirtilen sözler olabileceği gibi ilk paragraftaki koşullara uygun muhayyel adlar olabilir.
Tek başına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin varolduğu izlenimine neden olabilecek ekler yapamazlar.
Ticaret Kanunu'na uygun bir şirket olmadıkça bir işletmenin ünvanına birden fazla gerçek kişinin ad ve soyadı konulamaz.

(Türk ), (Türkiye ), ( Cumhuriyet ), ( Milli ) kelimeleri ticaret ünvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. ( TK . 48 ) ( TST . 18 )

TİCARET ŞİRKETLERİNDE TİCARET ÜNVANI :

KOLLEKTİF ŞİRKET : Kollektif şirketin ticaret ünvanının bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin ad veya soyadı ile ortada bir şirketin bulunduğu ve şirketin kollektif olduğunu gösteren sözleri içermesi zorunludur.( TK. 44 ) ( TST. 19 )

ADİ VE PAYLI KOMANDİT ŞİRKET : Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ünvanı komandite ortaklardan birinin ad ve soyadı ile şirket münasebeti bulunduğunu ve şirketin adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olduğunu gösteren sözlerden oluşur.Bu şirketlerin ünvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması yasaktır. ( TS. 44 ) (TST. 19 )

LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLER : Limited ve anonim şirketler ne işle uğraştığı gösterilmek ve Türk Ticaret Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri yerine getirilmek koşuluyla ticaret ünvanlarını serbestçe seçebilirler. Ünvanlarında limited, anonim kelimelerinin bulunması zorunludur.Ünvanlarında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunduğu takdirde şirket nevini gösteren sözler rumuzlu veya kısaltılmış olarak yazılamaz. ( TK. 45 ) ( TST. 19 )

Diğer Tüzel Kişiler Ve Donatma İştiraki :

DİĞER TÜZEL KİŞİLER : Amacına varmak için bir ticari işletme işleten derneklerle, vakıfların, kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek veya ticari bir şekilde işletilmek üzere devlet, vilayet, belediye gibi kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği bulunan işletmelerin ticaret ünvanları kendi adlarının aynıdır.

Kamu yararına derneklerin işlettikleri tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmelerle; devlet, vilayet, belediye gibi kamu tüzel kişileri tarafından işletilen ve tüzel kişiliği buunmayan ticari işletmelerin ünvanları kendilerini işleten tüzel kişinin adı ile işletme konusunu gösteren sözlerden oluşur.( TK. 18 ) ( TST. 20 )

DONATMA İŞTİRAKİ : Donatma iştirakinin ticaret ünvanı müşterek donatanlardan en az birisinin ad ve soyadından ve donatma iştirakinin bulunduğunu gösteren sözlerden meydana gelir.Soyadları ile gemi adının tam olarak yazılması zorunludur.
Donatma iştirakinin tescilinde Türk Ticaret Kanunu'nun 951. maddesinin 2. Fıkrasındaki esaslar gözönünde bulundurulur. ( TK. 46 ) ( TST. 20 )

Şubeler : 

Her şube kendi merkezinin ticaret ünvanının şube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır.
Her şubenin ünvanı kendi merkezinin ticaret ünvanına o merkezin şubesi olduğunu açıkça gösteren sözlerin eklenmesiyle oluşur. Şube ünvanını şubeyle ilgilieklerin yapılması mümkündür.
Merkezi yurt dışında bulunan bir işletmenin Türkiye'deki şubesinin ticaret ünvanının tescilinde merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun açıkça gösterilmesi zorunludur. ( TK. 50 ) ( TST. 53 )

 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 4
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 4797
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 18798
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 19798