Εργασίες Του Επιμελητηρίου


  • Υπηρεσίες Πιστοποιητικών και επικυρώσεων
  • Εμπορικό Μητρώο
  • Έγγραφα Κ
  • Εμπορικές Θεωρήσεις (Βίζες)
  • Μονάδα Ασφάλειας και Εμπειρογνώμων
  • Υπηρεσίες Τελωνείου - Φορτηγών
  • Υπηρεσίες χωρητικότητας και Εμπειρογνώμων
  • Οργανισμός ρύθμισης αγοράς αλκοολούχων ποτών και καπνού
  • Σύστημα ψηφιακού ταχογράφου και ηλεκτρονικής άδειας οδήγησης