Професионални Групи


 1. Кооперация за търговия на едро и дребно на селскостопанска и животновъдна продукция, продукти от горското и рибно стопанство, свежи зеленчуци и плодове, химически вещества (селскостопански торове и препарати) и по поливането и Селско стопанство-животновъдство-горите-Рибарство- месо и месни продукти.
 2. Търговия на дребно и на едро, в специализирани магазини за продажба на определени стоки, на продукция на текстилната промишленост, облекло – дрехи, козметични материали и материали и продукти за лична хигиена, килими, стенни и подови покрития, сувенирни изделия – подаръци,
 3. Търговия на дребно и на едро, в специализирани магазини за продажба на определени стоки, на храни, напитки и тютюн,
 4. Осъществяване на пътнически и товарни превози чрез използване на железопътни, въздушни, водни, сухопътни транспортни средства и други помощни дейности,
 5. Продажба, техническо обслужване и ремонт на моторни превозни средства и други двигателни средства и техните резервни части и аксесоари, търговия на едро и на дребно на течни горива и охладителни продукти и машини,
 6. (Съществена промяна, обновление или реконструкция на стоки, производствена група)
 7. Електричество, газ, пара, климатизация, водоснабдяване, канализация, управление на отпадъци, строителство на здания – сгради, общо строителство и строителни кооперации, архитекти и инженери,
 8. Минно дело и каменни кариери – търговия на едро и на дребно на дървесина, строителни материали, електрически материали, търговия на едро и на дребно, в специализирани магазини, на железария, бои, стъкло, санитарни инсталации и съоръжения,
 9. Търговия на едро и дребно, в специализирани магазини, на електрически домашни прибори, мебели, стъкло, вещи, компютри, аудио и видео апарати, телекомуникационно оборудване,
 10. Търговия на едро и дребно, в специализирани магазини, на здравни материали – медицински консумативи, културно-просветни материали, вестници, канцеларски стоки, играчки и други домакински вещи и прочее нови стоки,
 11. Финансова, застрахователна дейност, недвижимости, ювелирни изделия и лизинг,
 12. Професионални дейности по осигуряване на акомодация – квартирни услуги, настаняване, ресторантски, образователни услуги, услуги по здравеопазването и дейности по предоставяне на други услуги
 13. Търговия на не класифицирани другаде други хранителни стоки, в специализирани магазини.