USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

İl Kültür Turizm yazılar hakkında


30.12.2022

İlgi "a" yazıda; “Turizm İşletmesi Belgeli Tesislerin, "Turizm Belgeli İşletmelerin Uygulayacakları
Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Genel İlkeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
2008/2)" gereği Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmış fiyat tarifeleri ile faaliyet göstermeleri esastır.
İşletmeler fiyat tarifelerini İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne onaylatırlar ve onaylanan fiyat tarifeleri bir
takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Yeni fiyat tarifesi onaylatma talebinde bulunulmadığı takdirde, onaylı
tarifeler geçerliklerini korumaya devam ederler. Fiyat Tarifesi Formlarının Müdürlüğümüz web
sayfasının İl Turizm başlıklı bölümünden (https://tekirdag.ktb.gov.tr/TR295369/
fiyattarifesiformlari.
html) temin edilerek, onaylanmak üzere iki nüsha olarak 30 Aralık 2022 tarihine kadar İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğüne getirilmesi” gerektiği belirtilmiştir.
İlgi "b" yazıda; “Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının
dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine
kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet
kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla kurulan
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği Seçimleri, 25 Aralık 2022 Pazar
günü 7 coğrafi bölgede, 28 ildeki 35 farklı noktada yapılacağı”ile ilgili bilgilendirme yazısı yazılmıştır.
İlgi “c” yazıda; “Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)
öncülüğünde turizm sektörleri ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde konaklama tesisleri için,
Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı Kriterleri (TRI),
turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesini
temin etmek ve tüm turizm paydaşlarının katılımıyla ortak bir anlayış geliştirmek üzere oluşturulmuştur.
Bu çerçevede TRI,
küresel ölçekte kabul gören ve turizm sektöründe stirdürülebilirlik standardının
geliştirilmesine yönelik uluslararası normlarda belirleyici bir organ olan Küresel Sürdürülebilir Turizm
Konseyi (GSTC) kriterlerine uyum sağlama sürecinde geliştirilmiştir. Türkiye Sürdürülebilir Turizm
Programı standartları üç aşama halinde olup, I. Aşama Belgesinin, turizm işletmesi belgeli konaklama
tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamı için 31.12.2023 tarihine kadar,
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı web sayfasında (https://tga.gov.tr) belirtilen koşullarda ve
yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla alınması zorunludur” denilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Genel Sekreter

Aynur YENİPAZARLI

EK: ktm yazı

Ek 1

Ek 2 

Ek 3

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 6
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17128
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17550