USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Günay, Yönetmelik, emlakçılığın daha ilkeli, güven temelli hizmet üreten bir sektör haline gelmesini sağlayacaktır.


11.06.2018

Günay, “Yönetmelik, emlakçılığın daha ilkeli, güven temelli hizmet üreten bir sektör haline gelmesini sağlayacaktır.”

Gayrimenkul ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” ile mesleğin şartlarından, etik kurallarına kadar birçok alanda sektöre yeni düzenlemeler getirildi. Yönetmelik hakkında açıklamalarda bulunan Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay,

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik maddeleri arasında gayrimenkul satışı sırasında emlak komisyonu hizmet bedelinin yüzde 4'ü geçmeyeceği gibi önemli noktalar yer alıyor. Daha önce taşınmaz satışı sırasında satıcı ve alıcı tarafından ayrı ayrı yüzde 3 komisyon ödenirken yeni yönetmelik ile birlikte bu oran yüzde 2'ye düşürüldü. Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin KDV hariç yüzde 4'ünden fazla olamayacak. Yönetmelik, emlakçılık sektörünün daha ilkeli, güven temelli hizmet üreten bir sektör haline gelmesini sağlayacaktır. Odamıza kayıtlı tüm emlak komisyoncusu üyelerimize ve sektör temsilcilerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Yönetmelik ile yapılan düzenlemelerden bazıları şu şekildedir;

- Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamayacak.  - Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.  - İşletme, taşınmaz alım satımının tapu siciline tesciliyle veya iş sahibi ile kiracı arasındaki kira sözleşmesinin kurulmasıyla hizmet bedeline hak kazanacak. - Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek. Yetki belgesi 5 yıl geçerli olacak. - İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilecek ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek. (Madde 21/1 – Bu hüküm Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecek)

- Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde durumun uygun hale getirilmesi için işletmeye süre verilecek ve bu süre içerisinde yetki belgesi askıya alınacak. Verilen süre içerisinde durumun uygun hale getirilmemesi halinde işletmenin yetki belgesi iptal edilecek.  - İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekecek. - Taşınmaz ticaretinin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından Bilgi Sistemi oluşturulacak. - Taşınmaz ticareti ile iştigal edecek olan işletmelerin fiziki durumları 12’nci maddede belirtilen şartlara uygun olacak. - Alım satımına veya kiralanmasına aracılık edilen taşınmazın alıcı veya kiracıya gösterilmesi hizmeti, her bir taşınmaz için ayrı ayrı taşınmaz gösterme belgesi düzenlenmek suretiyle verilecek.  - Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve şikâyetlerle ilgili olarak işletmeler nezdinde denetim yapmaya yetkili olacak. Bakanlık bu yetkisini il müdürlükleri(Ticaret İl Müdürlüğü) aracılığıyla da kullanabilecek. Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında idari para cezası uygulanacak.  - Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle taşınmaz ticareti ile iştigal eden mevcut işletmelere ilişkin geçiş hükümleri şu şekildedir; (Geçici Madde 1)

- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde, 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara (yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar) uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir.

- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârlar faaliyette bulundukları işletmenin adresini değiştirmedikleri sürece bu kişilere yetki belgesi verilmesinde 12’nci maddede belirtilen şartlar (işletmelerde aranan şartlar) aranmaz.

- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda 6’ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen lise mezunu olma şartı aranmaz.

- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda 6’ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz. - Bilgi Sistemi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde kurulur.

Söz Konusu Yönetmeliğin tüm maddelerine, www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 9
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1616
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 7130
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 7418